AYI.info

patanjali-yoga-sutram
patañjali-yoga-sūtram

prathamah samadhi-padah
prathamaḥ samādhi-pādaḥ

atha yoganushasanam ||1||
atha yogānuśāsanam ॥1॥

yogash-chitta-vritti-nirodhah ||2||
yogaś-citta-vr̥tti-nirodhaḥ ॥2॥

tada drashtuh svarupe 'vasthanam ||3||
tadā draṣṭuḥ svarūpe 'vasthānam ॥3॥

vritti-sarupyam-itaratra ||4||
vr̥tti-sārūpyam-itaratra ॥4॥

vrittayah panchatayyah klishtaklishtah ||5||
vr̥ttayaḥ pañcatayyaḥ kliṣṭākliṣṭāḥ ॥5॥

pramana-viparyaya-vikalpa-nidra-snritayah ||6||
pramāṇa-viparyaya-vikalpa-nidrā-smr̥tayaḥ ॥6॥

pratyaksanumanagamah pramanani ||7||
pratyakṣānumānāgamāḥ pramāṇāni ॥7॥

viparyayo-mithya-jnanam-atad-rupa-pratishtham ||8||
viparyayo-mithyā-jñānam-atad-rūpa-pratiṣṭham ॥8॥

shabda-jnananupati vastu-shunyo-vikalpah ||9||
śabda-jñānānupātī vastu-śūnyo-vikalpaḥ ॥9॥

abhava-pratyayalambana vrittir-nidra ||10||
abhāva-pratyayālambanā vr̥ttir-nidrā ॥10॥

anubhuta-vishayasampramoshah snritih ||11||
anubhūta-viṣayāsaṁpramoṣaḥ smr̥tiḥ ॥11॥

abhyasa-vairagyabhyam tan-nirodhah ||12||
abhyāsa-vairāgyābhyāṁ tan-nirodhaḥ ॥12॥

tatra sthitau yatno 'bhyasah ||13||
tatra sthitau yatno 'bhyāsaḥ ॥13॥

sa tu dirgha-kala-nairantarya-satkarasevito dridha-bhumih ||14||
sa tu dīrgha-kāla-nairantarya-satkārāsevito dr̥ḍha-bhūmiḥ ॥14॥

drishtanushravika-vishaya-vitrishnasya vashikara-sanjna vairagyam ||15||
dr̥ṣṭānuśravika-viṣaya-vitr̥ṣṇasya vaśīkāra-saṁjñā vairāgyam ॥15॥

tat-param purusha-khyater-guna-vaitrishnyam ||16||
tat-paraṁ puruṣa-khyāter-guṇa-vaitr̥ṣṇyam ॥16॥

vitarka-vicharanandasmita-rupanugamat-samprajnatah
vitarka-vicārānandāsmitā-rūpānugamāt-saṁprajñātaḥ

virama-pratyayabhyasa-purvah sanskara-shesho 'nyah ||18||
virāma-pratyayābhyāsa-pūrvaḥ saṁskāra-śeṣo 'nyaḥ ॥18॥

bhava-pratyayo videha-prakriti-layanam ||19||
bhava-pratyayo videha-prakr̥ti-layānām ॥19॥

shraddha-virya-snriti-samadhi-prajna-purvaka itaresham ||20||
śraddhā-vīrya-smr̥ti-samādhi-prajñā-pūrvaka itareṣām ॥20॥

tivra-samveganam-asannah
tīvra-saṁvegānām-āsannaḥ

nridu-madhyadhimatratvat tato 'pi visheshah ||22||
mr̥du-madhyādhimātratvāt tato 'pi viśeṣaḥ ॥22॥

ishvara-pranidhanad va
īśvara-praṇidhānād vā

klesha-karma-vipakashayair aparanrishtah purusha-vishesha ishvarah ||24||
kleśa-karma-vipākāśayair aparāmr̥ṣṭaḥ puruṣa-viśeṣa īśvaraḥ ॥24॥

tatra niratishayam sarva-jna-bijam ||25||
tatra niratiśayaṁ sarva-jña-bījam ॥25॥

sa esha purvesham-api guruh kalenanavachchhedat
sa eṣa pūrveṣām-api guruḥ kālenānavacchedāt

tasya vachakah pranavah ||27||
tasya vācakaḥ praṇavaḥ ॥27॥

taj-japas tad-artha-bhavanam ||28||
taj-japas tad-artha-bhāvanam ॥28॥

tatah pratyak-chetanadhigamo 'py-antarayabhavascha ||29||
tataḥ pratyak-cetanādhigamo 'py-antarāyābhāvaśca ॥29॥

vyadhi-styana-sanshaya-pramadalasyavirati-bhrantidarshanalabdhabhumikatvanavasthitatvani-chitta-viksepas-te 'ntarayah
vyādhi-styāna-saṁśaya-pramādālasyāvirati-bhrāntidarśanālabdhabhūmikatvānavasthitatvāni-citta-vikṣepās-te 'ntarāyāḥ

duhkha-daurmanasyangamejayatva-shvasa-prashvasa viksepa-sahabhuvah ||31||
duḥkha-daurmanasyāṅgamejayatva-śvāsa-praśvāsā vikṣepa-sahabhuvaḥ ॥31॥

tat-pratishedhartham-eka-tattvabhyasah ||32||
tat-pratiṣedhārtham-eka-tattvābhyāsaḥ ॥32॥

maitri-karuna-muditopeksanam sukha-duhkha-punyapunya-vishayanam bhavanatash-chitta-prasadanam
maitrī-karuṇā-muditopekṣāṇāṁ sukha-duḥkha-puṇyāpuṇya-viṣayāṇāṁ bhāvanātaś-citta-prasādanam

prachchhardana-vidharanabhyam va-pranasya ||34||
pracchardana-vidhāraṇābhyāṁ vā-prāṇasya ॥34॥

vishayavati va pravrittir-utpanna manasah sthiti-nibandhani ||35||
viṣayavatī vā pravr̥ttir-utpannā manasaḥ sthiti-nibandhanī ॥35॥

vishoka va jyotishmati ||36||
viśokā vā jyotiṣmatī ॥36॥

vita-raga-vishayam va chittam ||37||
vīta-rāga-viṣayaṁ vā cittam ॥37॥

svapna-nidra-jnanalambanam va ||38||
svapna-nidrā-jñānālambanaṁ vā ॥38॥

yathabhimata-dhyanad-va
yathābhimata-dhyānād-vā

paramanu-parama-mahattvanto 'sya vashikarah ||40||
paramāṇu-parama-mahattvānto 'sya vaśīkāraḥ ॥40॥

ksina-vritter-abhijatasyeva maner-grahitri-grahana-grahyeshu tat-stha-tad-anjanata samapattih
kṣīṇa-vr̥tter-abhijātasyeva maṇer-grahītr̥-grahaṇa-grāhyeṣu tat-stha-tad-añjanatā samāpattiḥ

tatra shabdartha-jnana-vikalpaih sankirna savitarka samapattih ||42||
tatra śabdārtha-jñāna-vikalpaiḥ saṁkīrṇā savitarkā samāpattiḥ ॥42॥

snriti-parishuddhau svarupa-shunyevarthamatra-nirbhasa nirvitarka ||43||
smr̥ti-pariśuddhau svarūpa-śūnyevārthamātra-nirbhāsā nirvitarkā ॥43॥

etayaiva savichara nirvichara cha suksma-vishaya vyakhyata
etayaiva savicārā nirvicārā ca sūkṣma-viṣayā vyākhyātā

suksma-vishayatvam chalinga-paryavasanam ||45||
sūkṣma-viṣayatvaṁ cāliṇga-paryavasānam ॥45॥

ta eva sabijahsamadhih ||46||
tā eva sabījaḥsamādhiḥ ॥46॥

nirvichara-vaisharadye 'dhyatma-prasadah
nirvicāra-vaiśāradye 'dhyātma-prasādaḥ

ritam bhara tatra prajna
r̥taṁ bharā tatra prajñā

shrutanumana-prajnabhyam-anya-vishaya vishesharthatvat ||49||
śrutānumāna-prajñābhyām-anya-viṣayā viśeṣārthatvāt ॥49॥

tajjah sanskaro 'nya-sanskara-pratibandhi ||50||
tajjaḥ saṁskāro 'nya-saṁskāra-pratibandhī ॥50॥

tasyapi nirodhe sarva-nirodhan-nirbijah samadhih ||51||
tasyāpi nirodhe sarva-nirodhān-nirbījaḥ samādhiḥ ॥51॥

Nachrichten und Bewertungen

Deine Bewertung:

Keine Nachrichten.